Logo
facebook twitter youtube

Hoganův osobnostní dotazník (HPI) - Hogan Personality Inventory 

Naše společnost má vyškolené pracovníky, kteří mohou pracovat s tímto testem. Interpretace výsledků je obohacena o principy koučování. Pro interpretaci je třeba minimálně 1 hodina.

Vysoce validní psychodiagnostický test těch osobnostních rysů, které jsou podstatné pro úspěch v zaměstnání, v mezilidských vztazích, při vzdělávání a v životě obecně. 

HPI jako jediný test osobnosti splňuje všechny následující body 

* Predikuje úspěšnost v zaměstnání. 

* Byl vyvinutý přímo na pracující populaci, není orientován klinicky. 

* Lokalizován a restandardizován na českou a slovenskou populaci podle mezinárodních standardů. 

* Validizační studie proběhly v několika stech organizací po celém světě. 

* Jednoznačně přesné počítačové zpracování výsledků. 

* Vytvoření textové zprávy do 3 minut po skončení testu. 

* Možnost ON-LINE administrace testu chráněným přístupem přes internet, nebo tradičně tužka-papír. 

* Vychází z osvědčeného pětifaktorového modelu osobnosti. 

* Možnost volby různého rodného jazyka testu (čeština, slovenština, angličtina, španělština, aj.) a odlišného jazyka výsledné zprávy (např. pro zahraniční management). 

* Podstoupení testu neovlivní nijak negativně testovanou osobu. 

Škály a interpretace 

HPI se skládá ze sedmi primárních škál, šesti profesních škál a jedné škály validity. Podle požadavků klienta sestavíme na základě výsledků HPI do několika minut požadovaný typ zprávy. Všechny zprávy obsahují snadno pochopitelný graf, interpretují výsledky jednotlivě pro každou škálu a poskytují detailní rozbor těch silných a slabých stránek testované osoby, které souvisejí s jejími osobními  a pracovními cíli. 

HPI může vyškoleným profesionálům pomoci ve třech základních oblastech: individuální psychodiagnostika, výběr zaměstnanců a rozvoj manažerských dovedností. 

Při individuální psychodiagnostice umožňuje HPI zhodnocení kariérového potenciálu napříč celou škálou odvětví. Tyto informace napoví, jestli se daná osoba hodí pro určité povolání, zda by měla zvážit další studium a identifikuje ty aspekty chování testované osoby, které by mohly vyžadovat hlubší pozornost. 

V procesu výběru zaměstnanců je možné využít HPI v rámci postupné selekce. Identifikuje ty uchazeče, jejichž vlastnosti odpovídají požadavkům pracovní pozice  a nezdůrazňuje jejich negativa. 

Součástí HPI je i zpráva o rozvoji manažerských dovedností. Obsahuje interpretaci pozitivních i negativních důsledků výsledných hodnot v jednotlivých škálách pro další kariéru. Součástí zprávy jsou i vypracovaná doporučení pro konkrétní osobu. 

Základní údaje o testu

206 otázek typu ano/ne, které byly pečlivě vybrány tak, aby co nejméně zasahovaly do soukromí

Hoganův rozvojový test (HDS)

Tento test se zaměřuje na to, „co je skryto za sociální maskou“ na „temné stránky osobnosti“. Identifikuje osobnostní rysy, které jsou v běžném životě skryté a které se navenek projevují jen za určitých okolností. Jedná se tedy o tendence, které nelze běžně zjistit formou rozhovoru nebo simulací standardní skupinové práce. HDS identifikuje celkem 11 těchto způsobů interpersonálního chování, které v běžném životě vyjdou zpravidla najevo:

  • až po dlouhé době
  • během stresu
  • během vysoké pracovní zátěže
  • když si člověk nedává pozor
  • v období závažných změn

Tyto způsoby chování mohou člověku bránit v rozvoji dobrých pracovních vztahů s okolím, mohou snižovat produktivitu a celkově limitovat kariérové možnosti.  Zjednodušeně lze říci, že HDS měří specifikované znaky interpersonálního chování, které jsou charakteristické pro jednotlivé poruchy osobnosti. Dotazník je však zaměřen na normální populaci – měří tedy uvedené tendence v nepatologické formě. Pracovník s vyšším počtem hraničních hodnot z tohoto testu může být přítěží a problémovým článkem ve firemním systému. Pokud se podaří tyto způsoby chování včas identifikovat, lze pracovníka naučit s nimi smysluplně zacházet. Považujeme takovéto rozkrytí za velmi důležité i pro jeho manažera.

HDS umožňuje rozpoznat míru rizika výskytu jedné či více dysfunkčních behaviorálních tendencí, které mohou negativně ovlivnit jinak slibnou kariéru. Výsledky HDS mohou mít pro člověka velký osobní význam – mohou ho upozornit na potenciální problémy ještě dříve, než se projeví v jeho práci. Pro kouče, který umí pracovat s výsledky tohoto testu, mohou být významným nástrojem při směřování dalšího rozvoje daného pracovníka. HDS identifikuje individuální tendence, které mohou vést k potencionálním konfliktům v rámci skupiny. Proto může být významným pomocníkem při budování týmů.

Základní rysy HDS

Dotazník obsahuje celkem 168 položek, které mají formu tvrzení (např. „rád riskuji“). Proband má za úkol u každé položky vyznačit, zda s daným tvrzením souhlasí či nikoliv. Obsah  položek je volen tak, aby nemohl být vnímán ofenzivně (proto se netýká sexuálních preferencí, náboženské víry, kriminálního chování, rasových či etnických postojů apod. V následující tabulce je přehled sledovaných škál. Každá škála má dva názvy, a to z toho důvodu, že některé způsoby chování, které ve standardním výskytu můžeme vnímat jako pozitivní, v extrémních hodnotách mohou být velmi zatěžující (př. svědomitý – puntičkářský).

Respondent s vysokými skóry v následujících škálách může při vysoké zátěži reagovat způsobem, který je uvedený v popisu na druhém místě. Za rizikové považujeme hodnoty přesahující 90. percentil.

1.     Entuziastický – výbušný (působí náladově a je obtížné mu vyhovět. Snadno se nadchne pro nové lidi či projekty, ale pak je s nimi náhle nespokojen)

2.     Ostražitý – podezíravý (působí jako člověk cynický, nedůvěřivý, pochybuje o dobrých úmyslech druhých. Má pocit, že je s ním špatně zacházeno, a také z toho druhé obviňuje)

3.     Opatrný – úzkostný (rezistentní vůči změnám a neochotný riskovat kvůli nepřiměřenému strachu z kritiky či selhání. Pokud je ve stresu, stává se defensivním).

4.     Rezervovaný – odtažitý (bývá rezervovaný, s ostatními se necítí dobře, a proto má tendenci být sám a vyhýbat se kontaktům s druhými lidmi. Bývá také necitlivý vůči náladám a pocitům druhých.)

5.     Svéhlavý – pasivně agresivní (působí zdánlivě nezávislým dojmem, rád pracuje podle svých standardů, vlastním tempem, ignoruje požadavky druhých lidí a nese nelibě, když přetrvávají).

6.     Sebejistý – arogantní (nepřiměřeně sebejistý, má pocit „nároku na všechno“, není ochotný připouštět vlastní chyby či naslouchat radám druhých a zpětné vazbě. Pod tlakem má tendenci lhát).

7.     Charismatický – manipulativní (působí okouzlujícím dojmem, rád riskuje, zkouší limity, bývá impulzivní a snadno se začne nudit. Málokdy se poučí ze zkušeností, vyhýbá se konfrontaci se svými chybami). 

8.     Živý – teatrální (působí expresivně, příliš dramaticky, snaží se, aby si ho druzí všímali a viděli jej zajímavého a talentovaného. Ve stresu ignoruje žádosti druhých a je příliš zaměstnaný).

9.     Nápaditý – výstřední (jedná a myslí kreativně, neobvykle a někdy zvláštním způsobem. Ve stresu se stává nepředvídatelným).

10.   Svědomitý – puntičkářský (pedantský, pečlivý, kritický vůči výkonu druhých. Na sebe i druhé má vysoké požadavky pod tlakem může být vybíravý a tvrdohlavý).

11.   Loajální – závislý (horlivě se snaží zalíbit svému šéfovi, být srdečný a snášenlivý, avšak pod tlakem je příliš konformní a není ochoten jednat nezávisle).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta Training, s.r.o.
Anenské náměstí 2
Praha 1
Tel.: +420 731 459 796
info@systemicmanagement.cz
www.systemicmanagement.cz
Najít nás na mapě